องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การพิจารณาจัดสรรโควตาเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]4
2 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 15 ก.พ. 2567 ]0
3 การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก [ 14 ก.พ. 2567 ]4
4 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ม.ค. 2567 ]12
5 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 15 ธ.ค. 2566 ]21
6 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย (การอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร) [ 12 ธ.ค. 2566 ]13
7 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ2567 [ 22 พ.ย. 2566 ]15
8 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]24
9 ประกาศการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์, การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]41
10 กำหนดอัตราเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ [ 27 ต.ค. 2566 ]41
11 ประชาสัมพันธ์การใช้แผนสุขภาพตำบลทุ่งคอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]36
12 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]39
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง การออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 21 ก.ย. 2566 ]35
14 ประชาสัมพันธ์ ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการมาตรา 10 ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรนิกส์ พ.ศ. 2566 [ 20 ก.ย. 2566 ]46
15 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 18 ก.ย. 2566 ]34
16 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 15 ก.ย. 2566 ]32
17 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร [ 7 ก.ย. 2566 ]41
18 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเหตุสาธารณภัยพบเหตุไฟไหม้ นำ้ท่วม วาตภัย อุบัติเหตุใหญ่ฯ ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784 [ 4 ก.ย. 2566 ]35
19 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 20 เม.ย. 2566 ]32
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]35
 
หน้า 1|2