องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 

คำสั่ง/ประกาศ อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 18 ก.ย. 2566 ]18
2 ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 15 ก.ย. 2566 ]17
3 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 15 ก.ย. 2566 ]18
4 ประกาศ ผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]17
5 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) [ 20 เม.ย. 2566 ]17
6 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 20 เม.ย. 2566 ]17
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]18
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 30 มี.ค. 2566 ]18
9 ประกาศแจ้งผลการประชาคมตำบลทุ่งคอก ประจำปี 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]18
10 ประกาศ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 (อัตราลด 15%) [ 21 มี.ค. 2566 ]21
11 ประกาศ กำหนดการประชาคมตำบลทุ่งคอก ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]19
12 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของทีึ่ดินและสิ่งปลูกส้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]19
13 ประกาศขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (มาตรา 14) ประจำปี 2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]18
14 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (แนบถ้าย) [ 17 ม.ค. 2566 ]16
15 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 17 ม.ค. 2566 ]17
16 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]18
17 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]18
18 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก พ.ศ.๒๕๖๕ [ 15 มี.ค. 2565 ]19