องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย [ 6 ต.ค. 2566 ]19
2 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 6 ต.ค. 2566 ]23
3 คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก [ 6 ต.ค. 2566 ]20
4 คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก [ 6 ต.ค. 2566 ]20
5 คู่มือการปฏิบัติงาน การจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก [ 6 ต.ค. 2566 ]21
6 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก [ 6 ต.ค. 2566 ]20
7 การปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 [ 6 ต.ค. 2566 ]21
8 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ต.ค. 2566 ]18
9 การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน [ 6 ต.ค. 2566 ]19
10 แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ [ 6 ต.ค. 2566 ]17
11 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 6 ต.ค. 2566 ]22
12 คู่มือระเบียบการลา [ 6 ต.ค. 2566 ]20
13 แนวทางการลงโทษวินัย [ 6 ต.ค. 2566 ]19
14 คู่มือสวัสดิการพนักงาน [ 6 ต.ค. 2566 ]18
15 คู่มือปฎิบัติการพัสดุ [ 6 ต.ค. 2566 ]24
16 คู่มือปฎิบัติการด้านการเงิน การบัญชี [ 6 ต.ค. 2566 ]23
17 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 6 ต.ค. 2566 ]20
18 คู่มือธุรการ [ 6 ต.ค. 2566 ]20
19 ขั้นตอนการปฎิบัติการ [ 6 ต.ค. 2566 ]20
20 คู่มือปฎิบัติงานทะเบียนประวัติราชการ [ 6 ต.ค. 2566 ]21
 
หน้า 1|2