องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ (ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ) [ 7 ธ.ค. 2566 ]5
2 คู่มือปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข) [ 7 ธ.ค. 2566 ]5
3 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 9 ต.ค. 2566 ]39
4 คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย [ 6 ต.ค. 2566 ]38
5 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 6 ต.ค. 2566 ]47
6 คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก [ 6 ต.ค. 2566 ]28
7 คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก [ 6 ต.ค. 2566 ]26
8 คู่มือการปฏิบัติงาน การจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก [ 6 ต.ค. 2566 ]33
9 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก [ 6 ต.ค. 2566 ]30
10 การปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 [ 6 ต.ค. 2566 ]43
11 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ต.ค. 2566 ]29
12 การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน [ 6 ต.ค. 2566 ]28
13 แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ [ 6 ต.ค. 2566 ]26
14 คู่มือระเบียบการลา [ 6 ต.ค. 2566 ]29
15 แนวทางการลงโทษวินัย [ 6 ต.ค. 2566 ]30
16 คู่มือสวัสดิการพนักงาน [ 6 ต.ค. 2566 ]32
17 คู่มือปฎิบัติการด้านการเงิน การบัญชี [ 6 ต.ค. 2566 ]37
18 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 6 ต.ค. 2566 ]29
19 คู่มือธุรการ [ 6 ต.ค. 2566 ]27
20 ขั้นตอนการปฎิบัติการ [ 6 ต.ค. 2566 ]27
 
หน้า 1|2