องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ (ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ) [ 7 ธ.ค. 2566 ]22
2 คู่มือปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข) [ 7 ธ.ค. 2566 ]24
3 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 9 ต.ค. 2566 ]53
4 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลง การยกเลิก [ 8 ต.ค. 2566 ]12
5 คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย [ 6 ต.ค. 2566 ]49
6 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 6 ต.ค. 2566 ]57
7 คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก [ 6 ต.ค. 2566 ]39
8 คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก [ 6 ต.ค. 2566 ]35
9 คู่มือการปฏิบัติงาน การจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก [ 6 ต.ค. 2566 ]41
10 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก [ 6 ต.ค. 2566 ]39
11 การปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 [ 6 ต.ค. 2566 ]55
12 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ต.ค. 2566 ]40
13 การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน [ 6 ต.ค. 2566 ]44
14 แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ [ 6 ต.ค. 2566 ]35
15 คู่มือระเบียบการลา [ 6 ต.ค. 2566 ]39
16 แนวทางการลงโทษวินัย [ 6 ต.ค. 2566 ]38
17 คู่มือสวัสดิการพนักงาน [ 6 ต.ค. 2566 ]42
18 คู่มือปฎิบัติการด้านการเงิน การบัญชี [ 6 ต.ค. 2566 ]47
19 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 6 ต.ค. 2566 ]40
20 คู่มือธุรการ [ 6 ต.ค. 2566 ]35
 
หน้า 1|2