องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562(หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร) [ 5 ต.ค. 2566 ]21
2 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หลักเกณฑ์ฯ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร) [ 5 ต.ค. 2566 ]22
3 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (หลักเกณฑ์ฯ การพัฒนาบุคลากร) [ 5 ต.ค. 2566 ]20
4 ประกาศคณะกรรมการกลางฯ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 (หลัเกณฑ์ฯ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ)) [ 5 ต.ค. 2566 ]20
5 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (หลักเกณฑ์ฯ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ) [ 5 ต.ค. 2566 ]21
6 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 (หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร) [ 5 ต.ค. 2566 ]21
7 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร) [ 5 ต.ค. 2566 ]22
8 ประกาศ กจ. กท.และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2563 (หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ) [ 5 ต.ค. 2566 ]21
9 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562(หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ) [ 5 ต.ค. 2566 ]21
10 ประกาศ กจ. กท.และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ พ.ศ.2558(หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ) [ 5 ต.ค. 2566 ]21
11 ประกาศ-ก.จ. ก.ท.และ-ก.อบต. เรื่อง-มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 5 ต.ค. 2566 ]18
12 ประกาศ กำหนดโครงสร้างเป็น อบต.สามัญ 63 [ 5 ต.ค. 2566 ]23
13 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [ 5 ต.ค. 2566 ]24
14 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 [ 5 ต.ค. 2566 ]21
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 5 ต.ค. 2566 ]19