องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 

คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการให้บริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) [ 25 ต.ค. 2566 ]35
2 คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 5 ต.ค. 2566 ]29
3 คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 5 ต.ค. 2566 ]32
4 คู่มือสำหรับบริการประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก [ 5 ต.ค. 2566 ]32
5 คู่มือบริการประชาชน การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 5 ต.ค. 2566 ]43
6 คู่มือประชาชน [ 5 ต.ค. 2566 ]41
7 คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 5 ต.ค. 2566 ]35
8 คู่มือประชาชน การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 5 ต.ค. 2566 ]43
9 คําชี้แจงการจดทะเบียนพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ [ 5 ต.ค. 2566 ]35
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 5 ต.ค. 2566 ]30