องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ทุ่งคอกเมืองน่าอยู่  ประชาชนอยู่ดีมีสุข  บนพื้นฐานความพอเพียงอย่างยั่งยืนพันธกิจ
พันธกิจหลักที่ 1. การสร้างระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
พันธกิจหลักที่ 2. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวาง แผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง  
พันธกิจหลักที่3. การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลังโดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่และที่ได้รับโอนจากการกระจายอำนาจจากรัฐสู่ท้องถิ่น 
พันธกิจหลักที่ 4. พัฒนาศักยภาพของคนในตำบลให้เข้มแข็งปลอดภัย และสามารถพึ่งพาตนเองได้
พันธกิจหลักที่ 5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาสาธารณสุข การกีฬา การพัฒนาทางผลผลิตและอาชีพ ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม