องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 
นโยบายของผู้บริหาร

 

       คำแถลงนโยบายของ นายสรุพล  ตันกสิกิจ นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
ต่อที่ประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนตำบลทุ่งคอก
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ประจำปี  ๒๕๖๕
วันที่  ๖ มกราคม  ๒๕๖๕ เวลา  ๙.๐๐ น.
 ณ  ห้องประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนตำบลทุ่งคอก

เรียน ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนตำบลทงุ่คอก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

             ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
เมื่อวันที่ ๒๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔   ข้าพเจ้า นายสุรพล  ตันกสิกิจ  ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนใน เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก  และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก และนายกองค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ลงวันที่  ๒๑ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔
              เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา  ๕๘/๕  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ. ๒๕๖๒  ข้าพเจ้า นายสุรพล  ตันกสิกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก  จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกแห่งนี้  โดยจะดำเนินการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก  ให้บรรลุถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขปัญหา ตอบสนองความ ต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก โดยมีนโยบายในการบริหารและพัฒนา ในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้
             ๑. นโยบายเร่งด่วน
             เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริม ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อย่างเป็นระบบ จากสาธารณภัย โรคติดต่อ อาทิเช่น โรคโควิด - ๑๙ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
             ๒. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
             เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม  ความปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สิน การส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ  ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชนและ สถานศึกษาอย่างทั่วถึง  พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข  สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม  พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดทำฐานข้อมูล เฉพาะกลุ่มเพื่อพัฒนาบริการ เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกัน รายได้ผู้สูงอายุ  ให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ  เฉพาะกลุ่ม  และการให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม   ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับพื้นที่  จัดให้มีครุภัณฑ์ดับเพลิง เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ สนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่งเสริมการติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่
             ๓. นโยบายการศึกษา
             เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เป็นแหล่งการศึกษาสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป  ส่งเสริมและดำเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก   ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่และการศึกษานอกระบบเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน    ที่หลากหลายและเหมาะสมตามวัย  ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีจิตสำนึกในเอกลักษณ์และค่านิยม ความเป็นไทย  สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย และการจัดงานวันสำคัญต่างๆ  จัดให้มี สถานที่สำหรับการกีฬา เช่น สนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภท แก่เด็ก เยาวชน และ ประชาชนโดยทั่วไป  
            ๔. นโยบายการปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
            เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อม ที่สะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ โดยเร่งรัดการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ ปรับปรุงระบบระบายน้ำในชุมชนที่ ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง  แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย  โดยส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคูคลองสาธารณะ ผลักดันการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ  ด้านการปรับปรุง  ภูมิทัศน์ สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส พัฒนาพื้นที่สีเขียว  ระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะและการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี
            ๕. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
            เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม ปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน พร้อมวางท่อระบายน้ำ  ปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าในชุมชน ดำเนินการขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ ตลอดจนกำจัดวัชพืชเพื่อให้ระบายน้ำได้ดีขึ้น และเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ส่งเสริมระบบจราจรโดยติดตั้งสัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจรในเขตพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบจำหน่ายน้ำประปาให้เพียงพอและทั่วถึงทุกครัวเรือน
            ๖. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
            เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก  โดยบูรณาการแผนงานของหมู่บ้านร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน  น้อมนำแนวคิดปรัชญาศรษฐกิจพอเพียง มาดำเนินการเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ สนับสนุนการดำเนินการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
            ๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี
           เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก สามารถดำเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง  โปร่งใสและคุ้มค่า  โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง  ยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ  พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เชื่อมโยงการบริการข้อมูล ข่าวสารให้ประชาชนทราบเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส  เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและเสมอภาค  การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ภาษีเพื่อ พัฒนาการจัดเก็บรายได้ ข้อมูลด้านการช่างและผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่ จำเป็นส าหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรวมทั้งการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองและ ข้าราชการประจ า
           จากนโยบายข้างต้น  เป็นการกำหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของความจริง ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาขนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆ ด้าน
           กระผม  นายสุรพล  ตันกสิกิจ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ขอให้คำมั่นสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า  ช่วงเวลา ๔ ปีนับตั้งแต่นี้ไป กระผมจะมุ่งบริหารราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก  ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้  โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เป็นสำคัญ

                                                                                                                     ขอบคุณครับ