องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางเสาวณี  หมื่นราษฎร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขนางสาวสุดารัตน์  สุมาลี


นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายอำนวย  หอมหวาน
นายวิชัย  พิสุทธิ์พงศานนท์   
นางสาวจีระประภา  ผิวทองงาม
นางสาวณัฐธิดา  ใจเอื้อย
พนักงานประจำรถขยะ   
พนักงานประจำรถขยะ   
พนักงานประจำรถขยะ   
พนักงานประจำรถขยะ