องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

นางเสาวณี   หมื่นราษฎร์


ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ ต้น)
นางสาวรัชนก  สุขสมจิตร
นางสาวกานดา  สามงามเสือ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวเดือนเพ็ญ  นุชเจริญ


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ