องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางแพรวทิพย์  ศิรวุฒินานนท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษาระดับ ต้น)   


นางสาวปณัสญา แสงสว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

 


นางสาวพัสตราภรณ์  ทัศนเจริญ นางศุภกานต์  เกียรติ์พงษ์ลาภ นางสายรุ้ง  เหลืองวัฒนวิไล   นางสาวจงรัก ใจซื่อ
ครู อันดับ คศ.2
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดทุ่งเข็น
ครู อันดับ คศ.1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองวัลย์เปรียง
ครู อันดับ คศ.1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพพิทักษ์
ครู อันดับ คศ.1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง
นางสาวอรวรรณ  สีน้ำเงิน นางสาวณัฐรดา คงแก้ว ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติณัฐฎ์ ใจเอื้อย นางสาวอรชุตา  บุญญฤทธิ์
ครูผู้ช่วย อันดับ ครูผู้ช่วย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งเข็น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง


นางพัชรี  จินดารัตน์ นางสาวพนมรุ้ง เพียรทอง

ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพพิทักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ