องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


พ.อ.อ การะเวก  สีทา
ปลัด อบต.ทุ่งคอก
โทร. 084-5297561

นายรัฐศิษฐ์ ศิรวุฒินานนท์
รองปลัด อบต.ทุ่งคอก
โทร. 089-8377231นางสาวปาริชาติ  เจริญศิลป์
นางสาวญาตา ศรีรัตนพร
นายพีรยุทธ์  ภูวพัฒน์วิไล
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 084-1093927
โทร. 099-4144699
โทร.081-8568195


นางแพรวทิพย์  ศิรวุฒินานนท์ นางเสาวณี  หมื่นราษฎร์
นางเสาวณี  หมื่นราษฎร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน

 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร.098-3239599
โทร.089-5153368
โทร.089-5153368