องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 
กองช่าง


นายพีรยุทธ์  ภูวพัฒน์วิไล
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น)นายณัฐพล  กาฬภักดี
นางสาวฐิตาภา  เรืองรังษี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
จ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายธนกร  บุญญฤทธิ์   
นายรุ่งเกียรติ  สัตยารังสรรค์
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายสมหมาย  ใจโต นายพิศนุพงศ์  คงแจ่ม นายสมเกียรติ  สรวยล้ำ
พนักงานผลิตน้ำประปา พนักงานผลิตน้ำประปา พนักงานผลิตน้ำประปา
นายพลอย คงอยู่
นายอดิศร  ใจกล้า
พนักงานผลิตน้ำประปา
พนักงานผลิตน้ำประปา

นางสาวเรวดี  เกรียงไกร ว่าง นายธนะชัย  ผิวทองงาม
คนงาน คนงาน คนงาน

นางสาวพรพิมล  เสียงสมใจ
นางสาวอรอนงค์  ใจซื่อ
ว่าง
คนงาน คนงาน
คนงาน

นายณรงค์ศักดิ์  ปิติปฏิมารัตน์
นายรุ่งโรจน์  สงกระสินธ์
ว่าง
คนงาน คนงาน
คนงาน