องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 
กองคลัง


นางสาวญาตา  ศรีรัตนพร   
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)นางสาวสุภาวดี  แสงสุกดี นางสาวศศิประภา มีชื่น
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาวสุชาดา บาเปีย
นางสาวสุดาภรณ์ แก้วเพ็ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนางสาวกัลย์พากรณ์  ใจซื่อ
นางสาวอรัญญา  แจ้งดอนไพร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้