องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 
สำนักปลัด

นางสาวปาริชาติ  เจริญศิลป์


หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)   

นางนิศารัตน์  พิสุทธิ์พงศานนท์


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวเรณู บัวดอนไพร นางกัญพรพัฒน์  แก้วตา นายสุรินทร์  ทาแดง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายศิรพัชร์  อัครโชครัศมีกุล -ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน นิติกรปฏิบัติการนางสาวกาญจนา  วิหคโต
นายณรงค์  พิสุทธิ์พงศานนท์
นายชัยวัตร  ประจำเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์นายบรรจง  ผิวทองงาม
นางกาญจนา ทองอ่อน
นายแมนรัตน์  จันทร์เรือง
พนักงานขับรถยนต์
แม่บ้าน
พนักงานดับเพลิง
นางสาวกรองกาญจน์  ศีลประเสริฐ
นางสาวภัทรา  ใจซื่อ
นายมนตรี  สมบูรณ์ดี
คนงาน
คนงาน
พนักงานดับเพลิง