องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 
สำนักปลัด

นางสาวปาริชาติ  เจริญศิลป์


หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)   

นางนิศารัตน์  พิสุทธิ์พงศานนท์


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวเรณู บัวดอนไพร นางกัญพรพัฒน์  แก้วตา นายสุรินทร์  ทาแดง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายศิรพัชร์  อัครโชครัศมีกุล นางสาววริษฐา  โพธิ์ทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน นิติกรปฏิบัติการนางสาวกาญจนา  วิหคโต
นายณรงค์  พิสุทธิ์พงศานนท์
นายชัยวัตร  ประจำเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์นายบรรจง  ผิวทองงาม
นางกาญจนา ทองอ่อน
นายแมนรัตน์  จันทร์เรือง
พนักงานขับรถยนต์
แม่บ้าน
พนักงานดับเพลิง
นางสาวกรองกาญจน์  ศีลประเสริฐ
นางสาวภัทรา  ใจซื่อ
นายเศรษฐพงศ์  ชูดหอม
คนงาน
คนงาน
ภารโรง


นายมนตรี  สมบูรณ์ดี


พนักงานดับเพลิง