องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 
สภาอบต.


นายจ่าง  ใจกล้า
ประธานสภา อบต.
โทร.081-9816919

นายสุชิน  รำพึงจิตต์
รองประธานสภา อบต.
โทร. 089-9157131นายวันชัย  วัฒน์ผดุงเกียรติ
นายเพียง  ทองย้อย
นายพลภัทร  ห่วงรักษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
โทร.081-8118495
โทร.081-1923773
โทร.086-3760913นายเสกสรร  สวยล้ำ
นายเสนีย์  ศิริพันธ์
นายชลอ  แจ้งประจักษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
โทร.087-6645758
โทร.089-9158333 โทร.089-9051861นายนฤพล  ม่วงจาบ
นายอภิชาติ  ใจเอื้อย
นายวันชัย  อดุลยธรรม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10
โทร.087-6703212
โทร.085-4265600 โทร.085-2608325นายสมบูรณ์  ใจกล้า นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ
นายบัณฑิต  เสียงแจ่ม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13
โทร.086-7988489
โทร.081-3785412
โทร.082-6518291


นางบูญปลูก  รามจุล นายสุเทพ  เกิดสมบูรณ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16
โทร.081-7031149
โทร.089-5154181