องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายสุรพล  ตันกสิกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
โทร.061-5462598


นายทองอินทร์  ถมทองคำ
นายอำนาจ  แซ่กัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
โทร.081-1934800
โทร.098-1804134

นายวีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
โทร.087-1079198