องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา


             
               ตำบลทุ่งคอก แต่เดิมเป็นพื้นที่ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มาก ผู้คนจากที่ต่าง ๆ ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มีพื้นที่ในการปกครองกว้างขวางมาก ภายหลังแบ่งแยกเป็นตำบลบ่อสุพรรณ และตำบลดอนมะนาวตามลำดับ ถึงหน้าน้ำจะท่วมรอบบริเวณส่วนใหญ่ของตำบล ชาวบ้านไม่สามารถนำวัวควายไปเลี้ยงที่อื่นได้ ต้องอยุ่บนโคกบริเวณตำบลทุ่งคิกปัจจุบัน จากเหตุผลที่น้ำท่วมบริเวณการเกษตร มีที่ดอนอยุ่เฉพาะที่ตั้งตำบลในปัจจุบัน และมีทุ่งนาอยู่ล้อมรอบบริเวณที่อยุ่อาสัยทั้งหมด ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณดังกล่าวว่า "ทุ่งคอก" ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา