ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ2567 [ 22 พ.ย. 2566 ] ..........................................................................................
การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ] ..........................................................................................
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 18 ก.ย. 2566 ] ..........................................................................................
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 15 ก.ย. 2566 ] ..........................................................................................