วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2566
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนที่ชำรุดเสียหาย พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ ๖ บ้านโป่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(สารส้ม,คลอรีน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของประปา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 29 มีนาคม 2567 จำนวน 102 วัน จำนวนนักเรียน 25 คนๆละ 36 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองวัลย์เปรียง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 29 มีนาคม 2567 จำนวน 102 วัน จำนวนนักเรียน 12 คนๆละ36 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
ซื้อยาง CRS-๒ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองวัลย์เปรียง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 29 มีนาคม 2567 จำนวน 102 วัน จำนวนนักเรียน 12 คนๆละ36 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งเข็น ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐๒ วัน จำนวนนักเรียน ๒๒ คน ๆละ ๓๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองวัลย์เปรียง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 30 เมษายน 2567 จำนวน 121 วัน จำนวนนักเรียน 12 คนๆละ 36 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้สำหรับเปลี่ยนและซ่อมแซมรถขุดตักไฮดรอลิค ยี่ห้อ SUMITOMO ทะเบียน ตค 608 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง