หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก
แผนที่ดาวเทียม

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
สถจ.สุพรรณบุรี
อีเมล์อบต.ทุ่งคอก
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน
 
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564) 6  
2 ประกาศสรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 5  
3 ประกาศสรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 13  
4 ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 17  
5 ประกาศสรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 16  
6 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 15  
7 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2564) 18  
8 ประกาศสรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 17  
9 ประกาศสรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 23  
10 ประกาศสรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรฎาคม 2564 23  
11 ประกาศสรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 23  
12 ประกาศสรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 21  
13 ประกาศสรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 22  
14 ประกาศสรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 21  
15 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 3358-บ้านทับเสนารักษ์ หมู่ที่ 7,16 บ้านทับเสนารักษ์และบ้านหนองกระทุ่ม ตำบลทุ่งคอก 34  
16 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนลาดยาง สายบ้านหนองเฝ้า-บ้านหนองจิก หมู่ที่ 6,7 บ้านโป่งและบ้านทับเสนารักษ์ ตำบลทุ่งคอก 32  
17 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนลาดยาง สพ.3182 สายบ้านบัวขาว-บ้านเทพพิทักษ์ หมู่ที่ 1,2 บ้านบัวขาวและบ้านเทพพิทักษ์ ตำบลทุ่งคอก 34  
18 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่้บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่้ที่ 3 บ้านหนองวัลย์เปรียง ตำบลทุ่งคอก 32  
19 รายงานการกำหนดราคากลางโครงสร้างเสริมผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข 321 บ้านดอนกอก หมูู่ 4 ตำบลทุ่คอก 37  
20 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 53