หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก
แผนที่ดาวเทียม

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
สถจ.สุพรรณบุรี
อีเมล์อบต.ทุ่งคอก
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน
 
1 ประกาศ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างกรมธนารักษ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565 (แนบเพิ่ม ราคาที่ดิน) 11  
2 ประกาศ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างกรมธนารักษ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565 12  
3 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565(แนบท้าย) 17  
4 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 15  
5 ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 15  
6 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 18  
7 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก 21  
8 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก 22  
9 ประกาศเรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 26  
10 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2565 24  
11 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 22  
12 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 21  
13 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 21  
14 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 25  
15 ประกาศปิดทำการให้บริการประชาชนเป็นเวลา ๑๒ วัน 44  
16 ประกาศเรื่อง ผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 39  
17 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 49  
18 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.1-เอกสารแนบท้าย) 59  
19 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.1) 61  
20 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 25634เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 72