หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก
แผนที่ดาวเทียม

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
สถจ.สุพรรณบุรี
อีเมล์อบต.ทุ่งคอก
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  
   
2
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564  
   
3
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม แก้ไข และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563  
   
4
การจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  
   
5
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  
   
6
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  
   
7
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  
   
8
แผนพัฒนาตำบลสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
   
9
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561  
   
10
รายละเอียดโครงการพัฒนา พ.ศ. 2558-2560  
   
11
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560  
   
12
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ.2557-2559  
   
13
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ.2557-2559  
   
14
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558  
   
15
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี พ.ศ.2555-2557  
   
16
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี พ.ศ.2554-2556  
   
17
แผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2553-2555)  
   
18
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา พ.ศ.2551-2553  
   
19
รายละเอียดโครงการพัฒนา 1  
   
20
รายละเอียดโครงการพัฒนา พ.ศ.2550-2552