หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก
แผนที่ดาวเทียม

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
สถจ.สุพรรณบุรี
อีเมล์อบต.ทุ่งคอก
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
 
     
 
 


       ตำบลทุ่งคอก แต่เดิมเป็นพื้นที่ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มาก ผู้คนจากที่ต่าง ๆ ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มีพื้นที่ในการปกครองกว้างขวางมาก ภายหลังแบ่งแยกเป็นตำบลบ่อสุพรรณ และตำบลดอนมะนาวตามลำดับ ถึงหน้าน้ำจะท่วมรอบบริเวณส่วนใหญ่ของตำบล ชาวบ้านไม่สามารถนำวัวควายไปเลี้ยงที่อื่นได้ ต้องอยุ่บนโคกบริเวณตำบลทุ่งคิกปัจจุบัน จากเหตุผลที่น้ำท่วมบริเวณการเกษตร มีที่ดอนอยุ่เฉพาะที่ตั้งตำบลในปัจจุบัน และมีทุ่งนาอยู่ล้อมรอบบริเวณที่อยุ่อาสัยทั้งหมด ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณดังกล่าวว่า "ทุ่งคอก" ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา