หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก
แผนที่ดาวเทียม

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
สถจ.สุพรรณบุรี
อีเมล์อบต.ทุ่งคอก
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
 
     
 
 

นางเสาวณี  หมื่นราษฎร์

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข


นางสาวศิรินาถ  วโรหะ

นางสาวกนิษฐา  นาริวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุข

เจ้าพนักงานสาธารณสุข


  

 

อำนาจหน้าที่กองสาธารณสุข
        ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาล
อื่น ๆ ตามแผนการสาธารณสุขและข้อบังคับตำบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 7 ด้าน คือ

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ
  • งานอาชีวอนามัย
  • งานสุขาภิบาลทั่วไป
  • งานสุขาภิบาลโรงงาน
  • งานสุขาภิบาลและสถานประกอบการ
  • งานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  • งานติดตามตรวจสอบ

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
  • งานอนามัยชุมชน
  • งานสาธารณสุขมูลฐาน
  • งานส่งเสริมการออกกำลังกาย
  • งานป้องกันยาเสพติด
  • งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ

งานเผยแพร่และฝึกอบรม
  • งานเผยแพร่และฝึกอบรม
  • งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

งานป้องกันและควบคุมโรค
  • งานเฝ้าระวัง
  • งานระบาดวิทยา
  • งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค
  • งานโรคเอดส์

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
  • งานรักษาพยาบาล
  • งานทันตกรรม
  • งานอนามัยโรงเรียน

งานรักษาความสะอาด
  • งานควบคุมสิ่งปฎิกูล
  • งานควบคุมมลพิษ
  • งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฎิกูล 
  • งานกำจัดขยะมูลฝอยและบำบัดน้ำเสีย

งานสัตวแพทย์
  • งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
  • งานกิจการโรงฆ่าสัตว์
  • งานป้องกันรักษาโรคและกักกันสัตว์
  • งานวิชาการปศุสัตว์และเทคโนโลยี