เฟสบุ๊คอบต.ทุ่งคอก

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก
แผนที่ดาวเทียม

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

แบบยื่นคำร้องทั่วไป
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
สถจ.สุพรรณบุรี
อีเมล์อบต.ทุ่งคอก
 
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ประกาศ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ดส.๑) ประจำปี 2565  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ดส.๑) ประจำปี 2565


 
   
   
   
 
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕  
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕


 
   
   
   
 
แจ้งประชาสัมพันธ์การใช้น้ำประปาของหน่วยงาน อบต.ทุ่งคอก  
อบต.ทุ่งคอก


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประสานรับเรื่อง/รับแจ้งข้อมูล/ชี้แจงข้อมูล ผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร ประจำหน่วยงาน อบต.ทุ่งคอก และติดต่อสายด่วน/สายตรง ผู้บริหาร  
อบต.ทุ่งคอก


 
   
   
   
 
ประกาศ ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ประจำปี 2564  
อบต.ทุ่งคอก


 
   
   
   
 
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
อบต.ทุ่งคอก


 
   
   
   
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ครั้งที่ 3  
อบต.ทุ่งคอก


 
   
   
   
 
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  
อบต.ทุ่งคอก


 
   
   
   
 
ประกาศแจ้งผลการประชาคมตำบลทุ่งคอก ประจำปี 2565  
อบต.ทุ่งคอก


 
   
   
   
 
การประชาคมตำบลทุ่งคอก ประจำปีงบประมาณ 2565  
อบต.ทุ่งคอก


 
   
   
   
 
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2565  
อบต.ทุ่งคอก


 
   
   
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


 
   
   
   
 
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564  
อบต.ทุ่งคอก


 
   
   
   
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  
อบต.ทุ่งคอก


 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย