หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก
แผนที่ดาวเทียม

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
สถจ.สุพรรณบุรี
อีเมล์อบต.ทุ่งคอก
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
  ศูนย์ อปพร. อบต.กระจิว www.krajiew.go.th
 
     
 
 
  ศูนย์อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

 • นายสุรพล  ตันกสิกิจ

  ผู้อำนวยการศูนย์อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  อบต.ทุ่งคอก


   

 • ความเป็นมาของศุนย์ อปพร.

 • บันทึกหลักการและเหตุผล 2..doc
 • บัญชีสรุปโครงการพัฒนา การเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 3..doc
 • บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 4..doc
 • บัญชีสรุปโครงการพัฒนา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 5..doc
 • บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2 6..doc
 • บัญชีครุภัณฑ์ เพิ่มเติมครั้งที่ 2 7..doc


 • ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. อปพร.

 • พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการปฏิบัติของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ.2543.pdf
 • ระเบียบ อปพร.บัตรประจำตัวคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.49.pdf
 • ระเบียบ คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร..pdf
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2549 .pdf
 •