หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก
แผนที่ดาวเทียม

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
สถจ.สุพรรณบุรี
อีเมล์อบต.ทุ่งคอก
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
ดูทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อบต.ทุ่งคอก ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ครั้งที่ 2

อบต.ทุ่งคอก ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

โครงการให้ความรู้การใช้ถังดับเพลิงกับประชาชนในชุมชน

การซ้อมแผนระงับอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
[+] more
 
 
 
[+] more
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ทุ่งคอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
แบบฟอร์มคำร้องออนไลน์ อบต.ทุ่งคอก
ita อบต.ทุ่งคอก
[+] more
คลิก ผลิตภัณฑ์ ดอกไม้ใยบัว
รายละเอียด  ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ใยบัว เป็นฝีมือ..
ติดต่อ  กลุ่มอาชีพทำดอกไม้ใยบัว 465 หมู่ 10 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ติดต่อ : นางสารภี มยุรางกูร ..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ หอคอยบรรหารแจ่มใส
รายละเอียด   -
 
ดูทั้งหมด
 

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
1111
รัฐบาลไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คลังข่าวมหาดไทย
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร ศาลปกครอง กรมการจัดหางาน ชมรมนิติกร