หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก
แผนที่ดาวเทียม

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
สถจ.สุพรรณบุรี
อีเมล์อบต.ทุ่งคอก
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564


   
   
   
 
cialis problems
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2564


   
   
   
 
อบต.ทุ่งคอก ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ครั้งที่ 2
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564


   
   
   
 
อบต.ทุ่งคอก ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564


   
   
   
 
โครงการให้ความรู้การใช้ถังดับเพลิงกับประชาชนในชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
การซ้อมแผนระงับอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
สนามกีฬากลาง อบต.ทุ่งคอก
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
กิจกรรมวัดประชารัฐสร้างสุขพัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
โครงการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม อบต.ทุ่งคอก ร่วมกับวัดหนองวัลย์เปรียงและโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัด
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศา่สน์ กษัตริย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563


   
   
   
 
โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
การประชาคมตำบลทุ่งคอก เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม แก้ไข และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563


   
   
   
 
การประชาคมตำบลทุ่งคอก เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
การประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562


   
   
   
 
การประชาคมตำบลทุ่งคอก เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561


   
   
   
 
กิจกรรมการรณรงค์การคัดแยกขยะ
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
ประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560